ติดตามงานลูกค้าใหม่ไม่มีหลุด
เปลี่ยนทุกผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า

ด้วยปริมาณ Lead ที่เข้ามาแต่ละวัน ทำให้การเก็บและจัดการข้อมูล Lead 
อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็น
ติดตามงานลูกค้าใหม่อย่างโปรด้วย Lead management

ติดตามงานลูกค้าใหม่ไม่มีหลุด
เปลี่ยนทุกผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า

ด้วยปริมาณ Lead ที่เข้ามาแต่ละวัน ทำให้การเก็บและจัดการข้อมูล Lead
อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็น ติดตามงานลูกค้าใหม่อย่างโปรด้วย Lead management

lead 2

Lead management

ติดตามงานลูกค้าใหม่

ไม่มีหลุดเปลี่ยนทุกผู้สนใจ

ให้กลายเป็นลูกค้า

ด้วยปริมาณ Lead ที่เข้ามาแต่ละวัน ทำให้การเก็บ และจัดการข้อมูล Lead อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็น ติดตามงานลูกค้าใหม่อย่างโปรด้วย Lead Management

สถานการณ์ทั่วๆ ไป:

เมื่อใช้ Venio CRM:

จัดเก็บข้อมูล Lead

ที่เข้ามา อย่างเป็นระเบียบ

พร้อมใช้งานได้ทันที

รายละเอียดผู้ติดต่อครบถ้วน ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล รวมไปถึงวันที่ที่ติดต่อเข้ามา และสถานะ Lead ไม่ต้องรอจนเป็นลูกค้า ก็เริ่มเก็บข้อมูลได้เลย

ส่งต่อ Lead ให้คนในทีม
ดูแลได้ง่ายๆ ผ่านระบบ Auto

หากคุณไม่ต้องการนั่ง Assign Lead รายคนก็สามารถตั้งค่า เงื่อนไขในระบบให้จัดการส่งมอบ Lead ให้กับนักขายได้แบบอัตโนมัติ เพียงเท่านี้คุณก็มั่นใจได้ว่า Lead ที่เข้ามาจะมีคน คอยดูแลอย่างแน่นอน

ดูภาพรวมผู้สนใจที่
ดูแลอยู่ด้วย Lead Dashboard

สรุปข้อมูลผู้สนใจในหน้าจอเดียว แสดงจำนวนผู้สนใจ
การติดต่อในวันนี้ เวลาเฉลี่ยในการติดต่อกลับครั้งแรก
เลยกำหนดติดต่อ ไม่มีการติดต่อ และ Convert to
Prospect% ให้ทีมขายติดตามได้ไม่ตกหล่น

ติดต่อลูกค้าได้อย่างสะดวก
ด้วย In app call

รองรับการโทรออกผ่านแอป คุณสามารถใช้ปุ่มลัดในข้อมูล ลูกค้าเพื่อโทรหาลูกค้าได้ และตัวช่วยบันทึกการติดต่อ ช่วย ให้การติดต่อลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

จัดเก็บข้อมูล Lead ที่เข้ามาอย่าง 
เป็นระเบียบ พร้อมใช้งานได้ทันที

รายละเอียดผู้ติดต่อครบถ้วน ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล รวมไปถึงวันที่ที่ติดต่อเข้ามา และสถานะ Lead ไม่ต้องรอจนเป็นลูกค้าก็เริ่มเก็บข้อมูลได้เลย

ส่งต่อ Lead ให้คนในทีมดูแล
ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ Auto

หากคุณไม่ต้องการนั่ง Assign Lead รายคนก็สามารถตั้งค่า เงื่อนไขในระบบให้จัดการส่งมอบ Lead ให้กับนักขายได้แบบอัตโนมัติ เพียงเท่านี้คุณก็มั่นใจได้ว่า Lead ที่เข้ามาจะมีคนคอยดูแลอย่างแน่นอน

ติดต่อลูกค้าได้อย่างสะดวก
ด้วย In app call

รองรับการโทรออกผ่านแอป คุณสามารถใช้ปุ่มลัดในข้อมูล ลูกค้าเพื่อโทรหาลูกค้าได้ และตัวช่วยบันทึกการติดต่อ ช่วย ให้การติดต่อลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

จัดเก็บข้อมูล Lead

ที่เข้ามาอย่างเป็นระเบียบพร้อมใช้งานได้ทันที

รายละเอียดผู้ติดต่อครบถ้วน ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล รวมไปถึงวันที่ที่ติดต่อเข้ามา และสถานะ Lead ไม่ต้องรอ จนเป็นลูกค้า ก็เริ่มเก็บข้อมูลได้เลย

ส่งต่อ Lead ให้คน

ในทีมดูแลได้ง่าย ๆ

ผ่านระบบ Auto

หากคุณไม่ต้องการนั่ง Assign Lead รายคน ก็สามารถตั้งค่าเงื่อนไขในระบบให้จัดการส่งมอบ Lead ให้กับนักขายได้แบบอัตโนมัติ เพียงเท่านี้คุณก็มั่นใจได้ว่า Lead ที่เข้ามาจะมีคนคอยดูแลอย่างแน่นอน

ติดต่อลูกค้าได้อย่างสะดวกด้วย In app call 

รองรับการโทรออกผ่านแอป คุณสามารถใช้ปุ่มลัดในข้อมูลลูกค้าเพื่อโทรหาลูกค้าได้ และตัวช่วยบันทึกการติดต่อ ช่วยให้การติดต่อลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

บอกลาสมุดบันทึกด้วย

Lead Conversation

บอกลาสมุดบันทึก

ด้วย Lead

Conversation

หลังจากการสนทนากับ Lead เรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่บันทึกผลต่างๆ เมื่อมีการ Follow Up ก็ได้ผลลัพธ์สูงสุด

หลังจากการสนทนากับ Lead เรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่บันทึกผลต่างๆ 

เมื่อมีการ Follow Up ก็ได้ผลลัพธ์สูงสุด

บอกลาสมุดบันทึกด้วย

Lead Conversation

บอกลาสมุดบันทึกด้วย
Lead Conversation

หลังจากการสนทนากับ Lead เรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่บันทึกผลต่างๆ 

เมื่อมีการ Follow Up ก็ได้ผลลัพธ์สูงสุด

ผลลัพธ์การติดต่อ

ใส่รายละเอียดที่ได้จากการสนทนา
พร้อมโน๊ตข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ
ที่จำเป็น

Track Lead

สร้างนัดหมายการติดต่อ Lead
ในครั้ง ต่อไปเพื่อการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

ปรับ Status

ใส่สถานะให้ Lead เพื่อที่จะรู้

ได้ว่ามีความสนใจสินค้า

มากน้อยเพียงใด

Caller Identification

ตัวช่วยระบุเบอร์ของ

ลูกค้าที่โทรเข้ามา

พร้อมทุกสถานการณ์แม้จะไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้ในมือถือ หมดปัญหาเบอร์โทรเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครจะดีกว่าไหม ถ้าสามารถรู้ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นลูกค้าเจ้าไหนช่วยเพิ่ม ความประทับใจในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น

หลังจากการสนทนากับ Lead เรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่บันทึกผลต่างๆ
เมื่อมีการ follow up ก็ได้ผลลัพธ์สูงสุด

บอกลาสมุดบันทึกด้วย

Lead Conversation

บอกลาสมุดบันทึกด้วย
Lead Conversation

หลังจากการสนทนากับ Lead เรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่บันทึกผลต่าง ๆ 

เมื่อมีการ Follow Up ก็ได้ผลลัพธ์สูงสุด

ผลลัพธ์การติดต่อ

ใส่รายละเอียดที่ได้จากการสนทนาพร้อมโน๊ตข้อมูล เล็กๆ น้อยๆ

ที่จำเป็น

Track Lead

สร้างนัดหมายการติดต่อ Lead ในครั้ง ต่อไปเพื่อการติดตาม

อย่างต่อเนื่อง

ปรับ Status

ใส่สถานะให้ Lead เพื่อที่จะรู้ได้

ว่ามีความสนใจสินค้ามาก

น้อยเพียงใด

Caller Identification

ตัวช่วยระบุเบอร์ของ

ลูกค้าที่โทรเข้ามา

พร้อมทุกสถานการณ์แม้จะไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้ในมือถือ หมดปัญหาเบอร์โทรเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครจะดีกว่าไหม ถ้าสามารถรู้ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นลูกค้าเจ้าไหนช่วยเพิ่ม ความประทับใจในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น

หลังจากการสนทนากับ Lead เรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่บันทึกผลต่างๆ
เมื่อมีการ follow up ก็ได้ผลลัพธ์สูงสุด

ตาม Lead ด้วยระบบ Follow Up พร้อมกำหนด Next Action สำหรับการติดต่อ

พนักงานขายโทรติดต่อ Lead ไม่ได้ ลูกค้ายังไม่สะดวกคุย หรือบางครั้งทีมงานมัวแต่ยุ่งจนลืมเรื่องการติดตาม Lead ไปแล้ว กำหนด next action พร้อมตั้งการ follow up แล้ว ระบบจะทำการแจ้งเตือนนัดหมายให้คุณเอง

เพิ่มโอกาสการปิดการขาย ด้วยการสร้างแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนในสไตล์ของคุณ

ปรับแต่งฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ของคุณได้ตามความต้องการ พร้อมสร้าง URL/QR Code เพื่อใส่บนเว็บไซต์ อีกทั้งยังเชื่อมต่อ เว็บไซต์เข้ากับ Line เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียนและให้ sale ติดต่อกลับผ่านการ กรอกข้อมูลจากฟอร์มนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ล้ำยิ่งกว่าด้วยการผูกติด กับการสร้างแผนกิจกรรม เมื่อต้องเข้าพบ Lead

เมื่อมีการนัดหมาย Lead ได้แล้ว ก็สามารถทำการ สร้างแผนกิจกรรม ผ่านทาง Activity management เชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ ครบวงจร เพิ่มโอกาสปิดการขายด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน

เมื่อดูแล Lead ได้อย่างยอดเยี่ยม จนกลายมาเป็นลูกค้า ก็ถึงเวลาที่ ต้องจัดการข้อมูลลูกค้า

เมื่อดูแล Lead ได้อย่างยอดเยี่ยม จนกลายมาเป็นลูกค้า ก็ถึงเวลาที่ ต้องจัดการข้อมูลลูกค้า

Caller Identification ตัวช่วยระบุเบอร์ของลูกค้าที่โทรเข้ามา

พร้อมทุกสถานการณ์แม้จะไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้ในมือถือ หมดปัญหาเบอร์โทรเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร จะดีกว่าไหม ถ้าสามารถรู้ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นลูกค้าเจ้าไหน ช่วยเพิ่มความประทับใจในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

ตาม Lead ด้วยระบบ Follow Up พร้อมกำหนด Next Action สำหรับการติดต่อ

พนักงานขายโทรติดต่อ Lead ไม่ได้ ลูกค้ายังไม่สะดวกคุย หรือบางครั้งทีมงานมัวแต่ยุ่งจนลืมเรื่องการติดตาม Lead ไปแล้ว กำหนด next action พร้อมตั้งการ follow up แล้ว ระบบจะทำการแจ้งเตือนนัดหมายให้คุณเอง

เพิ่มโอกาสการปิดการขาย

ด้วยการสร้างแบบฟอร์ม ลงทะเบียนในสไตล์ของคุณ

ปรับแต่งฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ของคุณได้ตามความต้องการ พร้อมสร้าง URL/QR Code เพื่อใส่บนเว็บไซต์ อีกทั้งยังเชื่อมต่อ เว็บไซต์เข้ากับ Line เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียนและให้ sale ติดต่อกลับผ่านการ กรอกข้อมูลจากฟอร์มนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ล้ำยิ่งกว่าด้วยการผูกติด
กับการสร้างแผนกิจกรรม
เมื่อต้องเข้าพบ Lead

เมื่อมีการนัดหมาย Lead ได้แล้ว ก็สามารถทำการ สร้างแผนกิจกรรม ผ่านทาง Activity management เชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ ครบวงจร เพิ่มโอกาสปิดการขายด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน

Caller Identification

ตัวช่วยระบุเบอร์ของ

ลูกค้าที่โทรเข้ามา

พร้อมทุกสถานการณ์แม้จะไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้ในมือถือ หมดปัญหาเบอร์โทรเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร จะดีกว่าไหม ถ้าสามารถรู้ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นลูกค้าเจ้าไหน ช่วยเพิ่มความประทับใจในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ตาม Lead ด้วยระบบ 

Follow Up พร้อมกำหนด Next Action 

สำหรับการติดต่อ

พนักงานขายโทรติดต่อ Lead ไม่ได้ ลูกค้ายังไม่สะดวกคุย หรือบางครั้งทีมงานมัวแต่ยุ่งจนลืมเรื่องการติดตาม Lead ไปแล้ว กำหนด next action พร้อมตั้งการ follow up แล้วระบบจะทำการแจ้งเตือนนัดหมายให้คุณเอง

เพิ่มโอกาสการปิด

การขาย ด้วยการสร้าง

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ในสไตล์ของคุณ

ปรับแต่งฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ตามความต้องการ พร้อมสร้าง URL/QR Code เพื่อใส่บนเว็บไซต์ อีกทั้งยังเชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับ Line เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียนและให้ sale ติดต่อกลับผ่านการกรอกข้อมูลจากฟอร์มนั้น ๆ  ได้อย่างสะดวกสบาย

ล้ำยิ่งกว่าด้วยการ

ผูกติดกับการสร้าง

แผนกิจกรรม

เมื่อต้องเข้าพบ Lead

เมื่อมีการนัดหมาย Lead ได้แล้ว ก็สามารถทำการสร้างแผนกิจกรรม ผ่านทาง Activity management เชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ ครบวงจร เพิ่มโอกาสปิดการขายด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน

เมื่อดูแล Lead ได้อย่างยอดเยี่ยม จนกลายมาเป็นลูกค้า ก็ถึงเวลาที่ ต้องจัดการข้อมูลลูกค้า

เมื่อดูแล Lead ได้อย่างยอดเยี่ยม จนกลายมาเป็นลูกค้าก็ถึงเวลาที่ต้อง
จัดการข้อมูลลูกค้า

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หาก 

ธุรกิจของคุณ ไม่ได้ประโยชน์จาก Venio

เรายินดีคืนเงินภายใน 30 วัน **

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หาก 

ธุรกิจของคุณ ไม่ได้ประโยชน์จาก Venio

เรายินดีคืนเงินภายใน 30 วัน **

รับคำปรึกษาฟรี 

เพียงแค่กรอกข้อมูล

รับคำปรึกษาฟรี 

เพียงแค่กรอกข้อมูล

รับคำปรึกษาฟรี 

เพียงแค่กรอกข้อมูล

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คน หรือ 100 คน เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คน หรือ 100 คน 

เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คน หรือ 100 คน 

เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หาก 

ธุรกิจของคุณ ไม่ได้ประโยชน์จาก Venio

เรายินดีคืนเงินภายใน 30 วัน **

>
Success message!
Warning message!
Error message!