Deal management
Deal management
Deal management

ถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลภาพรวมดีลลูกค้าว่าอยู่
สเตจไหน การปิดดีลก็ยากขึ้นมาก

ทุกๆครั้งที่คุณเข้ามาใน Venio คุณจะเห็นข้อมูลภาพรวมดีลทั้งหมดแบ่งแยกตาม pipeline ที่เกิดขึ้นจริง
ทำให้การวางกลยุทธ์ที่จะใช้ในการปิดดีลลูกค้าแต่ละรายเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

ทุกๆครั้งที่คุณเข้ามาใน Venio คุณจะเห็นข้อมูลภาพรวม

ดีลทั้งหมดแบ่งแยกตาม pipeline ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้

การวางกลยุทธ์ที่จะใช้ในการปิดดีลลูกค้าแต่ละราย

เป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

deal management dashboard

เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การปิดดีล
ข้อมูลดีลก็ควรละเอียดเฉก
เช่นเดียวกับข้อมูลลูกค้า

ใส่รายละเอียดดีลที่เกิดขึ้น ชื่อคนติดต่อ บริษัทไหน ดีลมีมูลค่าเท่าไร
รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับดีลนั้นๆ พร้อมความน่าจะเป็นที่จะปิดดีลได้

deal tracking

เก็บทุก won/missed deal
พร้อมเหตุผล ช่วยในการปรับปรุง ข้อผิดพลาดในดีลต่อๆไป

เมื่อดีลแต่ละอันจบก็สามารถใส่เหตุผลลงไปได้ โดยเฉพาะในดีลที่พลาดไป
ทำให้ทีมของคุณมีข้อมูลเอาไว้วิเคราะห์เพื่อกลับมาเป็นผู้ชนะในดีลถัดๆไป

เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การปิดดีล
ข้อมูลดีลก็ควรละเอียดเฉกเช่นเดียวกับข้อมูลลูกค้า

ใส่รายละเอียดดีลที่เกิดขึ้น ชื่อคนติดต่อ บริษัทไหน
ดีลมีมูลค่าเท่าไร รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับดีลนั้นๆ
พร้อมความน่าจะเป็นที่จะปิดดีลได้

deal detail
deal tracking

เก็บทุก won/missed deal
พร้อมเหตุผล ช่วยในการปรับปรุง ข้อผิดพลาดในดีลต่อๆไป

เมื่อดีลแต่ละอันจบก็สามารถใส่เหตุผลลงไปได้
โดยเฉพาะในดีลที่พลาดไป ทำให้ทีมของคุณมี
ข้อมูลเอาไว้วิเคราะห์เพื่อกลับมาเป็นผู้ชนะใน
ดีลถัดๆไป

เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การปิดดีล
ข้อมูลดีลก็ควรละเอียดเฉกเช่น
เดียวกับข้อมูลลูกค้า

ใส่รายละเอียดดีลที่เกิดขึ้น ชื่อคนติดต่อ บริษัทไหน
ดีลมีมูลค่าเท่าไร รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับดีลนั้นๆ พร้อม
ความน่าจะเป็นที่จะปิดดีลได้

deal detail

เก็บทุก won/missed deal
พร้อมเหตุผล ช่วยในการปรับปรุง
ข้อผิดพลาดในดีลต่อๆไป

เมื่อดีลแต่ละอันจบก็สามารถใส่เหตุผลลงไปได้ โดยเฉพาะ
ในดีลที่พลาดไป ทำให้ทีมของคุณมีข้อมูลเอาไว้วิเคราะห์
เพื่อกลับมาเป็นผู้ชนะในดีลถัดๆไป

deal tracking

Deal stage & pipeline เข้าใจดีลมากกว่าที่เคย

Deal stage & pipeline
เข้าใจดีลมากกว่าที่เคย

ด้วยสเตจในการแบ่งดีลที่อยู่ในการดำเนินงานได้ละเอียดถึง 10 สเตจ ไม่ว่าคุณจะอยุ่ในอุตสาหกรรมไหน 
ก็มองเห็นทุกภาพรวมที่เกิดขึ้น เพิ่มความเข้าใจให้กับทีมขาย เพิ่มโอกาสในการปิดดีล

มองเห็นภาพรวมของดีลที่เกิดขึ้น แยกได้ละเอียดถึง 10 สเตจ
พร้อมความน่าจะเป็นในการปิดดีล จัดลำดับความสำคัญ
เพื่อใช้ในการติดตามดีล

Add label ให้กับดีลได้ง่าย
แยกดีลที่เกิดขึ้นได้ละเอียด
ขึ้นไปอีกขั้น

ใส่ label ให้กับดีลแต่ละอันได้ตามความต้องการ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์
อุตสากกรรมลูกค้า หรืออื่นๆเพื่อใช้ในการ filter ข้อมูลได้ตามต้องการ

deal label

ลิงค์เข้ากับใบเสนอราคา
และเป้าขายสะดวกและมอง
เห็นภาพรวมที่แท้จริง

เมื่อดีลจบไม่ควรจบแค่ที่ดีล ผูกดีลเข้ากับใบเสนอราคาที่เกิดขึ้นได้ทันที
และดีลที่ปิดได้ จะไปขึ้นให้เห็นในไปป์ไลน์ที่เชื่อมกับเป้าขายของพนักงาน
ทำให้เห็นว่าจะต้อง ทำยอดเพิ่มอีกเท่าไรมี potential เท่าไร คาดการณ์
ยอดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Add label ให้กับดีลได้ง่าย
แยกดีลที่เกิดขึ้นได้ละเอียด
ขึ้นไปอีกขั้น

ใส่ label ให้กับดีลแต่ละอันได้ตามความต้องการ เช่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ อุตสากกรรมลูกค้า หรืออื่นๆเพื่อใช้
ในการ filter ข้อมูลได้ตามต้องการ

deal label

ลิงค์เข้ากับใบเสนอราคา
และเป้าขายสะดวกและมอง เห็นภาพรวมที่แท้จริง

เมื่อดีลจบไม่ควรจบแค่ที่ดีล ผูกดีลเข้ากับใบเสนอราคาที่เกิดขึ้นได้ทันทีและดีลที่ปิด ได้จะไปขึ้นให้
เห็นในไปป์ไลน์ที่เชื่อมกับเป้าขายของพนักงาน
ทำให้เห็นว่าจะต้อง ทำยอดเพิ่มอีกเท่าไรมี
potential เท่าไร คาดการณ์ยอดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Add label ให้กับดีลได้ง่าย
แยกดีลที่เกิดขึ้นได้ละเอียด
ขึ้นไปอีกขั้น

ใส่ label ให้กับดีลแต่ละอันได้ตามความต้องการ เช่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ อุตสากกรรมลูกค้า หรืออื่นๆเพื่อใช้ใน
การ filter ข้อมูลได้ตามต้องการ

deal label

ลิงค์เข้ากับใบเสนอราคา และเป้าขายสะดวกและมอง เห็นภาพรวมที่แท้จริง

เมื่อดีลจบไม่ควรจบแค่ที่ดีล ผูกดีลเข้ากับใบเสนอราคา
ที่เกิดขึ้นได้ทันทีและดีลที่ปิด ได้จะไปขึ้นให้เห็นในไปป์ไลน์
ที่เชื่อมกับเป้าขายของพนักงานทำให้เห็นว่าจะต้อง
ทำยอดเพิ่มอีกเท่าไรมี potential เท่าไร คาดการณ์
ยอดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

รองรับ Multiple Pipeline เต็มรูปแบบ

รอบรับ Multiple Pipeline
เต็มรูปแบบ

และไม่ว่ากระบวนการขายสินค้าและบริการของคุณจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันแค่ไหน ก็จัดการได้ด้วย Multiple Pipeline 
ที่สามารถแยกบอร์ดออกได้ตามสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกำหนดสเตจและเลือก Unit ในการวัดงานขายได้ตามใจคุณ

และไม่ว่ากระบวนการขายสินค้าและบริการของคุณจะมีขั้นตอนที่
แตกต่างกันแค่ไหน ก็จัดการได้ด้วย Multiple Pipeline ที่สามารถแยกบอร์ด
ออกได้ตามสินค้าที่คุณต้องการ พร้อมกำหนดสเตจและเลือก Unit
ในการวัดงานขายได้ตามใจคุณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปิดดีลแล้วการดูแลเคส
ลูกค้าก็เป็นสิ่งจำเป็น

case management mock up

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปิดดีลแล้วการดูแลเคส
ลูกค้าก็เป็นสิ่งจำเป็น

case management mock up

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปิดดีลแล้วการดูแลเคส
ลูกค้าก็เป็นสิ่งจำเป็น

case management mock up
>