ขอรับคำปรึกษา

Cell

เกษตรพันธะสัญญา

ธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์
ครอบคลุม ตั้งแต่ผลิตเองไปจนถึงการรับผล
ผลิตในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคู่ค้า

นัด  Demo  ออนไลน์

ขอรับคำปรึกษา

เกษตรพันธะสัญญา

ธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์
ครอบคลุม ตั้งแต่ผลิตเองไปจนถึงการรับผล
ผลิตในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคู่ค้า

รับชมวิดีโอ

เพิ่มประสิทธิภาพนักส่งเสริมการขายด้วย Venio

เพิ่มประสิทธิภาพ
นักส่งเสริมการขายด้วย Venio

ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญา นักส่งเสริมไม่ได้มีหน้าที่แค่ขายสินค้า แต่รวมไปถึงการพบเกษตรกร 
ชาวสวน เจ้าของฟาร์ม และเราเข้าใจในกระบวนการทำงานคุณ

ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญา นักส่งเสริม
ไม่ได้มีหน้าที่แค่ขายสินค้า แต่รวมไปถึงการ
พบเกษตรกร ชาวสวน เจ้าของฟาร์ม
และเราเข้าใจในกระบวนการทำงานคุณ

จัดการดูแลคู่ค้าและ
ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ติดตามบริหารผลผลิต 
ได้อย่างแม่นยำ

ลดปัญหาหน้างาน
ที่ไม่ถูกแก้ไข

จัดการดูแลคู่ค้าและ
ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ติดตามบริหารผลผลิต 
ได้อย่างแม่นยำ

ลดปัญหาหน้างาน
ที่ไม่ถูกแก้ไข

บันทึกข้อมูล 
นักส่งเสริมในระบบ

แยกเป็นทีมตามเขตการจัดการ หรือผลผลิต
ที่รับผิดชอบ ขึ้นตรงกับหัวหน้าเขต

ตั้งเป้าขายที่แตกต่างกัน
ในแต่ละเขตรับผิดชอบ

แยกตามจำนวนนักส่งเสริมในทีมที่สังกัด
หรือตามเป้าผลผลิตในหน่วยวัดอื่น

target
plan

สร้างแผนการเข้าพบ 
ของนักส่งเสริม

นักส่งเสริมสำรวจเขตพื้นที่ เพื่อวางแผนพบ
เกษตรกร สร้างแผนการพบทั้งหมดในระบบ
พร้อมโน้ตรายละเอียดเบื้องต้น

หัวหน้าเขตอนุมัติและ
ช่วยทำการรีวิวแผน

พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพูดคุย
เบื้องต้นกับเกษตรกรและคู่ค้า

approve
checkout

เข้าพื้นที่พบเกษตรกร
พร้อมระบบเช็คอิน 

นักส่งเสริมการขายคุยประเด็นผลผลิตต่างๆ
พร้อมบันทึกลงระบบ ข้อมูลไม่ตกหล่น
แยกตามการเข้าพบ

เมื่อมีปัญหาผลผลิตไม่ได้ 
ตามเป้า หรือเคสอื่นๆ

ก็สามารถใส่เคสลงในระบบ และเพิ่มคนที่เกี่ยว
ข้องเช่นพนักงานบัญชี ให้เข้ามารับรู้ปัญหา
และจัดการต่อได้

case
follow deal

แบ่งสเตจในการติดตามดีล 
ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรแต่ละราย 

ง่ายต่อการติดตาม และรู้สถานะที่เกิดขึ้น เช่น สำรวจแปลง,
เซ็นสัญญาแล้ว, รอส่งมอบผลผลิต, ส่งมอบแล้ว

พบผู้ซื้อสินค้าก็ไม่มีปัญหา 
เปิด sales order ได้ทันที

ในเคสที่นักส่งเสริมเข้าพบผู้ซื้อ ก็สามารถเปิด sales order
ของผลผลิตได้เลยที่หน้างาน สะดวก รวดเร็ว

create sales order

บันทึกข้อมูล
นักส่งเสริมในระบบ 

แยกเป็นทีมตามเขตการจัดการ หรือผลผลิต
ที่รับผิดชอบ ขึ้นตรงกับหัวหน้าเขต

ตั้งเป้าขายที่แตกต่างกัน
ในแต่ละเขตรับผิดชอบ

แยกตามจำนวนนักส่งเสริมในทีมที่สังกัด
หรือตามเป้าผลผลิตในหน่วยวัดอื่น

สร้างแผนการเข้าพบ
ของนักส่งเสริม

นักส่งเสริมสำรวจเขตพื้นที่ เพื่อวางแผนพบ
เกษตรกร สร้างแผนการพบทั้งหมดในระบบ
พร้อมโน้ตรายละเอียดเบื้องต้น

หัวหน้าเขตอนุมัติและ
ช่วยทำการรีวิวแผน 

พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพูดคุย
เบื้องต้นกับเกษตรกรและคู่ค้า

เข้าพื้นที่พบเกษตรกร
พร้อมระบบเช็คอิน 

นักส่งเสริมการขายคุยประเด็นผลผลิตต่างๆ
พร้อมบันทึกลงระบบ ข้อมูลไม่ตกหล่น
แยกตามการเข้าพบ

เมื่อมีปัญหาผลผลิตไม่ได้ 
ตามเป้า หรือเคสอื่นๆ

ก็สามารถใส่เคสลงในระบบ และเพิ่มคนที่เกี่ยว
ข้องเช่นพนักงานบัญชี ให้เข้ามารับรู้ปัญหา
และจัดการต่อได้

แบ่งสเตจในการติดตาม
ดีล ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรแต่ละราย 

ง่ายต่อการติดตาม และรู้สถานะที่เกิดขึ้น เช่น สำรวจแปลง, เซ็นสัญญาแล้ว, รอส่งมอผลผลิต, ส่งมอบแล้ว

พบผู้ซื้อสินค้าก็ไม่มีปัญหา 
เปิด sales order ได้ทันที

ในเคสที่นักส่งเสริมเข้าพบผู้ซื้อ ก็สามารถเปิด sales order ของผลผลิตได้เลยที่หน้างาน สะดวก รวดเร็ว

บันทึกข้อมูล นักส่งเสริมในระบบ 

แยกเป็นทีมตามเขตการจัดการ หรือผลผลิต
ที่รับผิดชอบ ขึ้นตรงกับหัวหน้าเขต

ตั้งเป้าขายที่แตกต่างกัน
ในแต่ละเขตรับผิดชอบ

แยกตามจำนวนนักส่งเสริมในทีมที่สังกัด
หรือตามเป้าผลผลิตในหน่วยวัดอื่น

สร้างแผนการเข้าพบ ของนักส่งเสริม

นักส่งเสริมสำรวจเขตพื้นที่ เพื่อวางแผนพบ เกษตรกร สร้างแผนการพบทั้งหมดในระบบ พร้อมโน้ตรายละเอียดเบื้องต้น

หัวหน้าเขตอนุมัติและ
ช่วยทำการรีวิวแผน 

พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพูดคุย
เบื้องต้นกับเกษตรกรและคู่ค้า

เข้าพื้นที่พบเกษตรกร
พร้อมระบบเช็คอิน 

นักส่งเสริมการขายคุยประเด็นผลผลิตต่างๆ พร้อมบันทึกลงระบบ ข้อมูลไม่ตกหล่น แยกตามการเข้าพบ 

เมื่อมีปัญหาผลผลิตไม่ได้
ตามเป้า หรือเคสอื่นๆ

ก็สามารถใส่เคสลงในระบบ และเพิ่มคนที่เกี่ยวข้องเช่น พนักงานบัญชี ให้เข้ามารับรู้ปัญหา
และจัดการต่อได้

แบ่งสเตจในการติดตามดีล
ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรแต่ละราย 

ง่ายต่อการติดตาม และรู้สถานะที่เกิดขึ้น
เช่น สำรวจแปลง, เซ็นสัญญาแล้ว,
รอส่งมอบผลผลิต, ส่งมอบแล้ว

พบผู้ซื้อสินค้าก็ไม่มีปัญหา
เปิด sales order ได้ทันที

แยกเป็นทีมตามเขตการจัดการ หรือผลผลิต
ที่รับผิดชอบ ขึ้นตรงกับหัวหน้าเขต

Venio ผู้ช่วยชั้นยอด 
สำหรับนักส่งเสริมการขาย 

ขอรับคำปรึกษา

Venio เหมาะกับธุรกิจเกษตรพันธะสัญญาอย่างไร?

ข้อมูลลูกค้าและแผนการเข้าพบ

รู้รายละเอียดเชิงลึกของผู้ผลิตแต่ละราย รู้ความต้องการของเกษตรกร และประเด็นด้านผลผลิตที่ต้องโฟกัส เข้าใจลูกค้าและคู่ค้า ทำให้การวางแผนเข้าพบ พร้อมเปิดลูกค้าใหม่ๆ ทำได้ง่ายดายขึ้น

จัดการผลผลิตแม่นยำ

ด้วยการแบ่งสเตจในการจัดการผลผลิต และออเดอร์ ทำให้การบริหารวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ รู้ว่าเกษตรกรคนใดส่งผลผลิตไม่ครบและอยู่ในสเตจไหน
เพื่อติดตามผลลัพธ์ได้ตลอด

แก้ปัญหาหน้างานที่ซับซ้อน

นักส่งเสริมแต่ละราย เวลาจะหมดไปกับการเข้าพบคู่ค้าและลูกค้า และด้วยปัญหาที่ซับซ้อนทำให้การดูแลเคสทำได้ไม่ทัน ประสานงานเคสในระบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

Highlight Features

Activity management

จัดการวางแผนพบคู่ค้าและลูกค้า พร้อมระบบเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลการเข้าพบได้ทันที

Deal management

มองเห็นภาพรวมที่เกิดขึ้นได้ง่ายผ่ายรูปแบบสเตจ เช่น เซ็นสัญญาแล้ว รอส่งมอบผลผลิต ส่งมอบแล้ว

Lead management

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเยี่ยมแปลงปลูก เกษตรกรและลูกค้าต่างๆจะถูกบันทึกและตรวจสอบได้ด้วยกิจกรรม

Customer management

บันทึกและแบ่งกลุ่มคู่ค้าออกตามความต้องการใช้งานจริง พร้อมแบ่งตามเขต และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

Case management

รับเรื่องผลผลิตและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

Sales order

เมื่อมีการสั่งผลผลิตกันที่หน้างานลูกค้า ก็สามารถออกใบ sales order พร้อมรายละเอียดได้ทันที

Quotation management

เปิดใบเสนอราคาได้แม้อยู่หน้างาน แก้ไขง่ายผ่านมือถือ ส่งสะดวกผ่านทางไลน์หรืออีเมลทันที

Highlight Features

[slide-anything id=”12583″]

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้า
หลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ
SME จนถึงบริษัทมหาชน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้า

หลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ SME 

จนถึงบริษัทมหาชน

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม

ทุกระดับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทมหาชน

logo-customer

ลองใช้ Venio
บริหารนักส่งเสริมดูสิ

ไม่ว่านักส่งเสริมทีมคุณจะมีขนาดเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์
จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

ลองใช้ Venio
บริหารนักส่งเสริมดูสิ

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน ** 

ลองใช้ Venio
บริหารนักส่งเสริมดูสิ

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

>
Success message!
Warning message!
Error message!