__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
088-905-9055
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(255, 255, 255)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Login
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Contact Us

ขอรับคำปรึกษา

Channel management

ธุรกิจภายใต้แบรนด์สินค้าที่ต้องมีการพบปะกับร้านค้า 
ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตามที่ต่างๆ อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น
ตลาด ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า

ขอรับคำปรึกษา

Channel
management

ธุรกิจภายใต้แบรนด์สินค้าที่ต้องมีการพบปะกับ
ร้านค้า ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตามที่ต่างๆ
อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น ตลาด ร้านค้า
หรือห้างสรรพสินค้า

รับชมวิดีโอ

ขอรับคำปรึกษา

บริหารตัวแทนจำหน่ายด้วย Venio

บริหารตัวแทนจำหน่ายด้วย Venio

เราเข้าใจในกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดทำให้มีจำนวนร้านค้า
กระจายอยู่ทั่วประเทศ การทำงานของทีมขายจึงเน้นการพบปะกับตัวแทนจำหน่าย

เราเข้าใจในกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดทำให้มีจำนวนร้านค้า
กระจายอยู่ทั่วประเทศ การทำงานของทีมขายจึงเน้นการพบปะกับตัวแทนจำหน่าย

จัดการดูแลคู่ค้าและ
ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ติดตามบริหารผลผลิต 
ได้อย่างแม่นยำ

ลดปัญหาหน้างาน
ที่ไม่ถูกแก้ไข

จัดการดูแลคู่ค้าและ
ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ติดตามบริหารผลผลิต 
ได้อย่างแม่นยำ

ลดปัญหาหน้างาน
ที่ไม่ถูกแก้ไข

เก็บข้อมูลตัวแทนจำหน่าย
ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

ลงบนระบบพร้อมใส่ tag แยกตามประเภทสถานที่ ง่ายต่อการค้นหา

แบ่งทีมงานตามจริง โครงสร้างองค์กรจริง

ทีมที่รับผิดชอบตัวแทนรายใหญ่ channel ย่อยๆ 
แบ่งกลุ่มจัด group ของทีมขายได้ตามต้องการ

พนักงานขายดูสถานะ
การพบ Dealer ในระบบ 

เพื่อจัดลำดับว่าต้องเข้าพบลูกค้ารายไหนก่อนหลัง 
พร้อมฟีเจอร์ดูลูกค้ารอบๆ วางแผนพบง่ายกว่าที่เคยเป็น

เข้าพบลูกค้า พร้อมบันทึก รายละเอียดสำคัญ

เป้าที่ต้องปิดของร้านค้า ยอดที่ยังขาดอยู่รวมถึง ภาพถ่าย On-shelf สินค้า เพื่อใช้ในรีวิวและติดตามงาน

รับรายการสั่งซื้อจาก
ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

รับออเดอร์ที่หน้างานพร้อมออกใบ sales order
ได้ทันที เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ด้วย 

พร้อม Follow up
ในกรณีที่สินค้าขาด

ผู้แทนจำหน่ายตามสินค้า พนักงานขายในทีม follow up
ไม่มีลืม เมื่อสินค้ามาถึงก็แจ้งเตือนลูกค้าได้ทันที

รีวิวดีลในแต่ละสเตจ 
มองเห็นทุกสถานะ

รอการสั่งซื้อ สั่งซื้อแล้ว ส่งของแล้ว ทำให้รู้ว่า
ต้องทุ่มความสำคัญไปที่รายไหน เพื่อให้การ
ปิดยอดในรอบนี้ตรงตามเป้า 

หมดปัญหาออเดอร์สินค้า
ผิดพลาดและไม่มีคนจัดการ

เพียงแต่ใส่เคสลงระบบ พร้อมแอดคนดูแลเคส ไม่ตกหล่น
สร้างความประทับใจให้ตัวแทนจำหน่าย

เก็บข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

เก็บข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ทั้งลูกค้าเก่า
และลูกค้าใหม่

แบ่งทีมงานตามจริง โครงสร้างองค์กรจริง

ทีมที่รับผิดชอบตัวแทนรายใหญ่ channel ย่อยๆ
แบ่งกลุ่มจัด group ของทีมขายได้ตามต้องการ

พนักงานขายดูสถานะ การพบ Dealer ในระบบ 

เพื่อจัดลำดับว่าต้องเข้าพบลูกค้ารายไหนก่อนหลัง พร้อมฟีเจอร์ดูลูกค้ารอบๆ วางแผนพบง่ายกว่าที่เคยเป็น

เข้าพบลูกค้า พร้อมบันทึก รายละเอียดสำคัญ

เป้าที่ต้องปิดของร้านค้า ยอดที่ยังขาดอยู่รวมถึง ภาพถ่าย On-shelf สินค้า เพื่อใช้ในรีวิว และติดตามงาน

รับรายการสั่งซื้อจาก ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

รับออเดอร์ที่หน้างานพร้อมออกใบ sales order ได้ทันที เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ด้วย

พร้อม Follow up
ในกรณีที่สินค้าขาด

ผู้แทนจำหน่ายตามสินค้า พนักงานขายในทีม follow up ไม่มีลืม เมื่อสินค้ามาถึงก็แจ้งเตือนลูกค้าได้ทันที

วิวดีลในแต่ล่ะสเตจ มองเห็นทุกสถานะ

รอการสั่งซื้อ สั่งซื้อแล้ว ส่งของแล้ว ทำให้รู้ว่า ต้องทุ่มความสำคัญไปที่รายไหน เพื่อให้การ ปิดยอดในรอบนี้ตรงตามเป้า 

หมดปัญหาออเดอร์สินค้า
ผิดพลาด และไม่มีคน จัดการ

เพียงแต่ใส่เคสลงระบบ พร้อมแอดคนดูแลเคส ไม่ตกหล่น สร้างความประทับใจให้ตัวแทนจำหน่าย

เก็บข้อมูลตัวแทนจำหน่าย
ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

เก็บข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

แบ่งทีมงานตามจริง
โครงสร้างองค์กรจริง

ทีมที่รับผิดชอบตัวแทนรายใหญ่ channel ย่อยๆ
แบ่งกลุ่มจัด group ของทีมขายได้ตามต้องการ

พนักงานขายดูสถานะ
การพบ Dealerในระบบ

เพื่อจัดลำดับว่าต้องเข้าพบลูกค้ารายไหนก่อนหลัง พร้อมฟีเจอร์ดูลูกค้ารอบๆ วางแผนพบง่ายกว่าที่เคยเป็น

เข้าพบลูกค้า พร้อมบันทึก
รายละเอียดสำคัญ

เป้าที่ต้องปิดของร้านค้า ยอดที่ยังขาดอยู่รวมถึง ภาพถ่ายOn-shelf สินค้า เพื่อใช้ในรีวิว และติดตามงาน

รับรายการสั่งซื้อจาก
ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

รับออเดอร์ที่หน้างานพร้อมออกใบ sales order
ได้ทันที เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ด้วย

พร้อม Follow up ในกรณีที่สินค้าขาด

ผู้แทนจำหน่ายตามสินค้า พนักงานขายในทีม follow up ไม่มีลืม เมื่อสินค้ามาถึงก็แจ้งเตือนลูกค้าได้ทันที

วิวดีลในแต่ล่ะสเตจ มองเห็นทุกสถานะ

รอการสั่งซื้อ สั่งซื้อแล้ว ส่งของแล้ว ทำให้รู้ว่า
ต้องทุ่มความสำคัญไปที่รายไหน เพื่อให้การ
ปิดยอดในรอบนี้ตรงตามเป้า 

หมดปัญหาออเดอร์สินค้า
ผิดพลาด   และไม่มีคน จัดการ

เพียงแต่ใส่เคสลงระบบ พร้อมแอดคนดูแลเคส ไม่ตกหล่น สร้างความประทับใจให้ตัวแทนจำหน่าย

Venio ผู้ช่วยชั้นยอด
สำหรับการจัดการแชนแนล

Venio เหมาะกับธุรกิจที่ต้องดูแล Channel อย่างไร?

รู้สถานะตัวแทน
forecast ยอดแม่นยำ

เพราะ Venio มาพร้อมดีลและ sales target ทำให้พนักงานขายสามารถดูได้ตลอดเวลาว่า ณ ตอนนี้ยอดขายได้เท่าไรจากยอดทีต้องทำได้ forecast ได้แม่นยำขึ้น

วางแผนพบตัวแทน
ได้ครบ ไม่ตกหล่น

โดยปกติจะมีเพียงตัวแทนรายใหญ่ๆที่พนักงานขายเข้าพบอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บางรายถูกละเลยไป สูญเสียโอกาส Venio ทำให้เห็นการเข้าพบทั้งหมด การวางแผนพบลูกค้าจึงทำได้ครบถ้วน

หมดปัญหาสินค้าขาด
ยอดไม่ตรง ตัวแทนไม่พอใจ

ปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการขายกับตัวแทนจำหน่าย คือเรื่องปัญหาสินค้าขาด และเมื่อสินค้ามีในสต๊อก แต่ตัวแทนที่สั่งไว้กลับไม่ได้ออเดอร์ จัดการด้วยเคสและการแจ้งเตือน เพิ่มความพึงพอใจตัวแทนจำหน่าย

Highlight Features

Activity management

วางแผนพบตัวแทนจำหน่ายที่มีมากมาย บันทึกการเข้าพบเรียกดูรายละเอียดภายหลังได้

Deal management

ดูภาพรวมดีลทั้งหมด เห็นว่าร้านค้าไหนมียอดเท่าไร ต้องทำยอดเพิ่มเติมอีกเท่าไรถึงจะเข้าเป้า

Lead management

เมื่อมีตัวแทนใหม่สนใจขายสินค้า เก็บข้อมูล ติดตามสถานะ พร้อมแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการเปิดตัวแทนใหม่

Customer management

ข้อมูลโดยละเอียดของตัวแทนจำหน่าย พร้อมแยกประเภทตามต้องการเช่น gold partner, silver partner

Case management

รับเรื่องข้อเสนอแนะจากตัวแทนจำหน่าย
พร้อมส่งต่อผู้เกี่ยวข้องและแจ้งผล

Sales order

เปิด Sales order ทันทีเลยที่หน้างาน ไม่ต้องกังวล ว่าออเดอร์จะตกหล่น สาขาใหญ่ไม่ได้รับ
ออเดอร์

Highlight Features

Quotation management

เปิดใบเสนอราคาได้แม้อยู่หน้างาน แก้ไขง่ายผ่านมือถือ ส่งสะดวกผ่านทางไลน์หรืออีเมลทันที

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม
ทุกระดับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทมหาชน

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ
SME จนถึงบริษัทมหาชน

จัดการ channel 
แบบมืออาชีพกันดีกว่า

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์
จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

จัดการ channel
แบบมืออาชีพกันดีกว่า

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน ** 

จัดการ channel
แบบมืออาชีพกันดีกว่า

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

>